CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

LỊCH TRỰC KHOA
 

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

TS. Phan Thông Anh – Trưởng khoa

Không trực

Thứ Ba

ThS. Hoàng Thúc Kỳ – Phó trưởng khoa

Không trực

Thứ Tư

ThS. Hoàng Thúc Kỳ – Phó trưởng khoa

Không trực

Thứ Năm

TS. Phan Thông Anh – Trưởng khoa

Không trực

Thứ Sáu

ThS. Hoàng Thúc Kỳ – Phó trưởng khoa

Không trực

Thứ Bảy

Nghỉ

Nghỉ

Chủ Nhật

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú:
- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30
- Nhân viên khoa làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (và trực thứ Bảy)