CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Sinh viên học môn Lý luận nhà nước và pháp luật, lớp được mở trong học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 nhưng học thực tế vào học kỳ 1 năm học 201 6 - 2017 chú ý lịch thi như sau: