CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO HỌC BÙ
                   
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
1 01 95 Luật đầu tư Nguyễn Thanh Đạm 19/3/2017 phòng AI.4 26/3/2017 phòng AI.2 8 S 5
2 02 30 Luật đầu tư Nguyễn Thanh Đạm 19/3/2017 phòng AI.4 26/3/2017 phòng AI.2 8 C 5