CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Nhóm Tổ SLSV Ngày thi Phòng Tiết BĐ Mã môn Giờ thi f_manv f_holotvn f_tenvn f_tenmhvn f_tenbmvn Ghi chú
07 001 28 31-05-17 C01 3 ENG0023 09g00 DC226 Lê Thị Ngọc Điểm Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
09 001 29 31-05-17 C02 3 ENG0023 09g00 DC226 Lê Thị Ngọc Điểm Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
11 001 29 31-05-17 C03 3 ENG0023 09g00 DC228 Trương Văn Kiệt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
22 001 28 31-05-17 C04 3 ENG0023 09g00 DC227 Đào Thị Thùy Linh Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
28 001 28 31-05-17 C06 3 ENG0023 09g00 DC212 Viện Bolt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
12 001 27 31-05-17 C09 3 ENG0023 09g00 DC228 Trương Văn Kiệt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
HLGE 001 7 31-05-17 E01 3 001302215 09g00       Anh văn căn bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
27 001 24 31-05-17 E01 3 ENG0023 09g00 DC212 Viện Bolt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
14 001 28 31-05-17 E03A 3 ENG0023 09g00 DC228 Trương Văn Kiệt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
19 001 27 31-05-17 E03B 3 ENG0023 09g00 90018 Phan Thùy Dung Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
26 001 27 31-05-17 E2.1 3 ENG0023 09g00 90055 Lê Văn Việt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
10 001 26 31-05-17 E3.1 3 ENG0023 09g00 DC226 Lê Thị Ngọc Điểm Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
04 001 26 31-05-17 E3.2 3 ENG0023 09g00 DC228 Trương Văn Kiệt Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
21 001 26 31-05-17 E4.1 3 ENG0023 09g00 90053 Vũ Thị Thương Thương Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h
25 001 26 31-05-17 E4.2 3 ENG0023 09g00 DC227 Đào Thị Thùy Linh Anh văn cơ bản 2 Đại Cương Chuyển giờ thi từ 07h sang 09h