CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

PL VE KD BAO HIEM- L2 T CUONG :

NHUNG VD LL CHUNG VE LUAT HS & TP- L2- T MINH :

NHUNG VD CHUNG VE LUAT DAN SU- T HUNG- L2 :

NHUNG VD CHUNG VE LUAT DAN SU- C LIEN- L2 :

PL VE KD BAO HIEM- CSD 30% :

NGHE LUAT SU & HD TU VAN PL- L2 : 

LUAT TM 1- T THUONG- L2 :

LUAT DAT DAI-H LINH :

LUAT SO HUU TRI TUE- N2 :

CONG CHUNG -LUAT SU- CSD 30% :

LICH SU NN & PL- L2 T KY :

LS NHA NUOC & PL- L2 :

LUAT DAT DAI- CSD 30% :