CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết

Sinh viên nào trùng lịch học môn khác thì có thể đổi nhóm để học, giảng viên sẽ ghi nhận lại đầy đủ cho sinh viên.

                         
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 4 49 Lý luận về nhà nước và pháp luật LK016 Lê Công Bằng 28-11-17 28-11-17 1 buổi 3 C 5 E3.2
2 2 100 Lý luận về nhà nước và pháp luật LK016 Lê Công Bằng 29-11-17 29-11-17 1 buổi 4 S 5 E3.1
3 3   Lý luận về nhà nước và pháp luật LK016 Lê Công Bằng 29-11-17 29-11-17 1 buổi 4 C 5 E4.1
4 1 80 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 29-11-17 29-11-17 2 buổi 4 S+C 5 E4.2

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: