CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
 
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã Môn Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 LAW0193 Luật thương mại quốc tế LK001 Lê Thị Thúy Huỳnh 14-05-18 14-05-18 1 buổi 2 5 A2.1  
2 1 LAW0193 Luật thương mại quốc tế LK001 Lê Thị Thúy Huỳnh 16-05-18 16-05-18 1 buổi 4 5 E4.2  
3 1 LAW0103 Luật hiến pháp 90130 Nguyễn Thành Nhất 14-05-18 14-05-18 2 tiết 2 2 B2.8 tiết 1,2

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: