CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù..
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã môn
 học
Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 LAW0152 Luật Sở hữu trí tuệ LK021 Nguyễn Đỗ Ngọc Linh 26/5/2018 02-06-18 2 buổi 7 Sáng 5 B2.5 Sinh viên có thể học thêm với N2 vào Thứ 6, buổi chiều
2 1 LAW0152 Luật Sở hữu trí tuệ LK021 Nguyễn Đỗ Ngọc Linh 26/5/2018 02-06-18 2 buổi 7 Chiều 5 B3.13 Sinh viên có thể học thêm với N2 vào Thứ 6, buổi chiều
3 2 LAW0333 Pháp luật hải quan
 và xuất nhập khẩu
90085 Nguyễn Ngọc
 Biện Thùy Hương
17/5/2018 17/5/2018 1 buổi 5 Chiều 5 B2.8 120 sinh viên