CHI TIẾT THỜI GIAN XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP 2017

774

Sinh viên cần xem chi tiết trong link kèm theo:  http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963

Hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp nộp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương.