CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Sinh viên cần xem chi tiết trong link kèm theo.

Hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp nộp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương.


http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=1963