CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
 
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã Môn Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 2 LAW0262 Những vấn đề chung về luật dân sự LK005 Trần Thanh Hùng 23-05-18 23-05-18 1 buổi 4 C 5 B2.9 Thúy Huỳnh giảng thay
2 2 LAW0262 Những vấn đề chung về luật dân sự LK005 Trần Thanh Hùng 25-05-18 25-05-18 1 buổi 6 S 5 A1.3 Thúy Huỳnh giảng thay
2 20LK01 Không Họp chủ nhiệm lớp LK001 Lê Thị Thúy Huỳnh 23-05-18 23-05-18 họp 4 S 2 C02 10h45 - 12h00