CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
 
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã Môn Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 2 LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự LK005 Trần Thanh Hùng 04-06-18 04-06-18 2 buổi 2 S+C 5 BII.5 Thúy Huỳnh giảng thay
2 2 LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự LK005 Trần Thanh Hùng 05-06-18 05-06-18 2 buổi 3 S+C 5 BII.5 Thúy Huỳnh giảng thay
3 20LK01 150 Sinh hoạt chủ nhiệm lớp LK002 Lê Thị Thúy Huỳnh 06-06-18 06-06-18 0 4 2 B06 Từ 10h45 đến 11h45