BCH ĐOÀN KHOA KHÓA II – NHIỆM KỲ 2018-2020

692
BCH ĐOÀN KHOA LUẬT HỌC KHÓA II – Nhiệm kỳ 2018-2020
Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1. Đinh Thị Nguyễn Giảng viên Bí thư
2. Nguyễn Thành Tài Khóa 18 Phó Bí thư TT
3. Nguyễn Thành Long Khóa 20 Phó Bí thư
4. Đinh Văn Nam Khóa 19 UV. BCH
5. Nguyễn Thị Thúy Diễm Khóa 19 UV. BCH
6. Văn Phú Liêm Khóa 19 UV. BCH
7. Nguyễn Thị Mỹ Phương Khóa 19 UV. BCH
8. Nguyễn Thị Hoài Giang Khóa 20 UV. BCH
9. Cao Thị Ngọc Trâm Khóa 20 UV. BCH
10. Bùi Xuân Hoàng Khóa 21 UV. BCH
11. Nguyễn Thị Tường Quy Khóa 21 UV. BCH
12. Lê Quang Thoại Khóa 21 UV. BCH
13. Phạm Võ Hồng Nhung Khóa 21 UV. BCH
14. Nguyễn Nhật Anh Khóa 21 UV. BCH
15. Nguyễn Thị Tường Quy Khóa 21 UV. BCH