CÔNG BỐ ĐIỂM HK II 2018 -2019 (ĐỢT 1)

1484

KHOA LUẬT HỌC CÔNG BỐ ĐIỂM HK II NĂM 2018 -2019 (ĐỢT 1) 

Luat thuong mai 3-17,18,19LK-182

Luat to tung hinh su_18,19LK.182

Luat lao dong_19,20LK.182

Lich su nha nuoc va PL_20,21`LK.182Cong chung luat su_18,19,20LK.182 (1)

Luat ngan sach nha nuoc_19,20LK_182 (1)

Luat hien phap_19,20LK_182 (1)

Luat hanh chinh_19,20LK_182 (1)

Lưu ý: Thời gian nhận phản hồi sinh viên qua Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn là 10 ngày kể từ ngày công bố.