ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (11/2/2020)

780

Điểm thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn: (sinh viên xem điểm tại đây)

– Luật học so sánh

– Luật sở hữu trí tuệ

– Những vấn đề chung về HĐDS

– Pháp luật chuyên sâu các loại HĐ

– Pháp luật cộng đồng Asean

– Pháp luật về KDBĐS

– Trách nhiệm HS&HP

– Tư pháp quốc tế