HƯỚNG DẪN THỰC TẬP (LAW0442) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

5000

I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Sinh viên thực hiện Phụ lục 1 và nộp trực tiếp tại khoa (Phụ trách lớp, Phân hiệu tập hợp chung và gửi file về khoa).

Thời gian: 16/10/2019 – 27/10/2019

2. Bước 2: Văn phòng khoa xác nhận đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn và gửi các Phụ lục 3, Phụ lục 4, thông tin giảng viên hướng dẫn cho sinh viên qua email. Giáo vụ (Phụ trách lớp,Phân hiệu) làm giấy giới thiệu Phụ lục 2 cho sinh viên.

Thời gian: 28/10/2019 – 10/11/2019

3. Bước 3: Sinh viên thực tập, làm tiểu luận.

Thời gian: 25/11/2019 – 20/12/2019

4. Bước 4: Sinh viên nộp tiểu luận thực tập và nhật ký thực tập.

Thời gian: 25/12/2019 – 27/12/2019

Sinh viên nộp bài bằng cả 2 phương thức:

– In 02 bộ nộp trực tiếp về Văn phòng khoa;

– Và nộp trực tiếp vào email khoaluathoc@bdu.edu.vn với cú pháp tên file word và chủ đề email cùng như sau: MSSV-Họ và tên-Lớp-Địa điểm

Ví dụ: 16140150-Trương Văn A-19LK01-Bình Dương

5. Bước 5: Văn phòng khoa phân công giảng viên chấm điểm chuyển đơn vị liên quan công bố kết quả.

Thời gian: 28/12/2019 – 17/01/2019.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC:

–  Sổ nhật ký thực tập là điểm học phần có tỷ lệ 20%: Trong đó phải nêu được số ngày thực tập; nội dung công việc thực hiện từng ngày; kết quả sinh viên đạt được (về nhận thức, kinh nghiệm); nhận xét của cán bộ hướng dẫn về kỷ luật và chất lượng thực tập (nội dung thực tập đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho sinh viên ở từng loại cơ quan thực tập hay chưa).

– Tiểu luận thực tập là kết quả thi kết thúc môn chiếm tỷ lệ 80%: Sinh viên sẽ lựa chọn đề tài tiểu luận theo danh mục đã được công bố từ trước và viết tiểu luận tốt nghiệp theo quy định về bố cục, hình thức, nội dung (file hướng dẫn bên dưới).

III. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý CHUNG:

1. Yêu cầu trung thực và đạo đức trong nghiên cứu

Việc thực hiện tiểu luận phải tuân thủ các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo.

Việc bình luận, phản biện các quan điểm của tác giả khác phải trên tinh thần tôn trọng cá nhân và khách quan khoa học.

Copy trên 50% sẽ đánh giá 0 (không) điểm.

2. Về quan điểm làm bài:

– Sinh viên nên đăng ký tên đề tài tiểu luận thực tập phù hợp với chức năng, ngành nghề của đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký thực tập.

– Sinh viên chọn đề tài tiểu luận theo danh mục khoa đưa ra, sinh viên không chọn đề tài ngoài danh mục; mỗi sinh viên chọn một đề tài, không được trùng nhau.

– Nhật ký thực tập ghi nhận ngày làm việc và sự kiện làm việc (theo mẫu);

– Tiểu luận phải thể hiện được là kết quả của hoạt động nghiên cứu nghiêm túc, nội dung tiểu luận phải giải quyết tốt các nhiệm vụ về mặt lý luận cũng như thực tiễn mà đề tài nghiên cứu đã đặt ra.

  • Về mặt lý luận: Tiểu luận phải chứa đựng những nhận định, những kết luận, những kiến giải có giá trị, cung cấp kiến thức có tính hệ thống, đào sâu kiến thức chuyên ngành dựa trên những cơ sở và lập luận có tính khoa học. Người viết phải thể hiện được mạch tư duy lô-gíc nhất quán về các vấn đề mà đề tài nghiên cứu đã đặt ra. Mỗi khái niệm, thuật ngữ  hay chế định pháp luật phải được trình bày theo trình tự nhất quán từ khái quát đến cụ thể.
  • Về thực tiễn: Tiểu luận phải có những đóng góp nhất định, có giá trị đối với thực tiễn áp dụng pháp luật. (Xác định những vướng mắc, bất cập và đề xuất hướng giải quyết có cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học).

3. Về liên hệ:

Vệc hướng dẫn được thực hiện qua email khoaluathoc@bdu.edu.vn

– Việc gửi email phải ghi chủ đề đúng cú pháp như sau: MSSV-Họ và tên-Lớp-Địa điểm-Lý do email

– Ví dụ: 16140150-Trương Văn A-19LK01-Bình Dương-Thắc mắc về biểu mẫu

Thời gian trong ngày cuối của thời hạn chỉ tính đến 15h00 của ngày đó.

Thời gian các bước có thể thay đổi cho phù hợp tiến độ đào tạo theo sự thống nhất của Phòng Đào tạo với Khoa luật học.

IV. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

1. Hướng dẫn môn học LAW0442

2. Danh mục đề tài thực tập

3. Đơn đăng ký thực tập

4. Bìa tiểu luận thực tập

5. Trang nội dung tiểu luận thực tập

6. Bìa nhật ký thực tập

7. Nội dung nhật ký thực tập