Quy định tỷ lệ điểm đánh giá học phần đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

564

Quy định tỷ lệ điểm đánh giá học phần đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy./.

Tỉ lệ điểm đánh giá học phần