CÁC WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN NAY MÀ SINH VIÊN LUẬT CẦN BIẾT

1734

CÁC WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN NAY MÀ SINH VIÊN LUẬT CHẮC CHẮC PHẢI BIẾT.

___
1. Thư viện pháp luật:
👉👉 http://thuvienphapluat.vn/
2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: 
👉👉http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3. Hệ thống văn bản pháp quy của chính phủ: 
👉👉http://vanban.chinhphu.vn/…/p…/portal/chinhphu/hethongvanban
4. Cổng thông tin điện tử bộ tư pháp: 
👉👉http://www.moj.gov.vn/Pages/home.aspx
5. Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam:
👉👉http://www.luatvietnam.vn/VL/trang-chu/
6. Thư viện quốc gia Việt Nam:
👉👉http://nlv.gov.vn/
7. Thư ký luật:
👉👉https://thukyluat.vn/
8. Luật Việt Nam:
👉👉http://www.luatvietnam.vn/
9. Thế giới luật:
👉👉http://thegioiluat.vn/
10. Thư viện bản án:
👉👉https://banan.thuvienphapluat.vn/
11. Caselaw (Đây là website cung cấp một kho dữ liệu về các bản án ở Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Thương mại, Lao động. )
👉👉https://caselaw.vn/
12. Công bố bản án, quyết định của tòa án:
👉👉https://congbobanan.toaan.gov.vn/