Chương trình đào tạo Đại học chính quy (học chế tín chỉ)

8225

Mã ngành: 52380107

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Số Tín Chỉ Tích Lũy Tối Thiểu Của Tất Cả Các Môn Học 143                File đính kèm

STT Mã MH Tên môn học TC LT TH Năm HK
Môn Học Theo Chương Trình
1 BSC0092 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 30   1 1
2 BSC0102 Tâm lý học đại cương 2 30   1 1
3 BUS0183 Quản trị học 3 45   1 1
4 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45   1 1
5 INF0403 Tin học đại cương 3 30 30 1 1
6 MIL0013 Giáo dục QP – an ninh 1 (*) 3 45   1 1
7 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1   30 1 1
8 POL0013 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45   1 1
9 POL0025 Những NLCB của CN Mác-Lênin 5 75   1 1
10 POL0032 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30   1 1
11 SOC0492 Xã hội học đại cương 2 30   1 1
12 BSC0072 Logic học đại cương 2 30   1 2
13 ENG0023 Anh văn cơ bản 2 3 45   1 2
14 LAW0053 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 45   1 2
15 LAW0243 Lý luận về nhà nước và pháp luật 3 45   1 2
16 MIL0022 Giáo dục QP – an ninh 2 (*) 2 30   1 2
17 PHE0261 Giáo dục thể chất 2 (*) 1   30 1 2
18 VIE0052 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30   1 2
19 VIE0212 Lịch sử văn minh thế giới 2 30   1 2
20 ENG0034 Anh văn cơ bản 3 4 60   2 1
21 LAW0094 Luật hành chính 4 60   2 1
22 LAW0103 Luật hiến pháp 3 45   2 1
23 LAW0112 Luật học so sánh 2 30   2 1
24 LAW0482 Xây dựng văn bản pháp luật 2 30   2 1
25 MIL0033 Giáo dục QP – an ninh 3 (*) 3 30 30 2 1
26 PHE0271 Giáo dục thể chất 3 (*) 1   30 2 1
27 LAW0163 Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD 3 45   2 2
28 LAW0212 Luật Tố tụng hành chính 2 30   2 2
29 LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự 2 30   2 2
30 LAW0272 Những vấn đề chung về Luật Dân

sự

2 30   2 2
31 LAW0282 Những VĐ LL chung về luật hình sự và tội phạm 2 30   2 2
32 LAW0412 Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo 2 30   2 2
33 LAW0422 Pháp luật về thừa kế 2 30   2 2
34 LAW0462 Trách nhiệm hình sự và hình phạt 2 30   2 2
35 LAW0132 Luật lao động 2 30   3 1
36 LAW0142 Luật ngân sách nhà nước 2 30   3 1
37 LAW0152 Luật sở hữu trí tuệ 2 30   3 1
38 LAW0172 Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ 2 30   3 1
39 LAW0202 Luật tố tụng dân sự 2 30   3 1
40 LAW0222 Luật tố tụng hình sự 2 30   3 1
41 LAW0292 Phần các tội phạm 2 30   3 1
42 LAW0452 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng 2 30   3 1
43 LAW0013 Công pháp quốc tế 3 45   3 2
44 LAW0062 Thi hành án – Thừa phát lại 2 30   3 2
45 LAW0072 Luật đất đai 2 30   3 2
46 LAW0122 Luật hôn nhân và gia đình 2 30   3 2
47 LAW0182 Luật T.mại 3:PL cạnh tranh và GQ tranh chấp 2 30   3 2
48 LAW0382 Pháp luật về ngân hàng 2 30   3 2
49 LAW0403 Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế 3 45   3 2
50 LAW0082 Luật đầu tư 2 30   4 1
51 LAW0193 Luật thương mại quốc tế 3 45   4 1
52 LAW0302 Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng 2 30   4 1
53 LAW0372 Pháp luật về môi trường 2 30   4 1
54 LAW0473 Tư pháp quốc tế 3 45   4 1
55 LAW0232 Công chứng – Luật sư 2 30   4 2
56 LAW0442 Thực tập 2 30   4 2
Cộng Nhóm: 131        
Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 – Phải Đạt 2 TC
1 BSC0012 Đại cương lịch sử Việt Nam 2 30   1 1
2 BSC0082 Mỹ học đại cương 2 30   1 1
Cộng Nhóm: 4        
Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 – Phải Đạt 5 TC
1 LAW0032 Kỹ năng về hợp đồng mua bán hàng hóa 2 30   4 1
2 LAW0041 Lễ tân ngoại giao 1 15   4 1
3 LAW0251 Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật 1 15   4 1
4 LAW0322 P.luật về cơ chế giải quyết tranh chấp L.động 2 30   4 1
5 LAW0352 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2 30   4 1
6 LAW0362 Pháp luật về kinh doanh chứng khoán 2 30   4 1
7 LAW0342 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 2 30   4 2
8 LAW0392 Pháp luật về nhượng quyền thương mại 2 30   4 2
9 LAW0432 Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân 2 30   4 2
Cộng Nhóm: 16        
Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 – Phải Đạt 5 TC
1 LAW0025 Khoá luận tốt nghiệp 5 75   4 2
2 LAW0312 Pháp luật cộng đồng ASEAN 2 30   4 2
3 LAW0333 P.luật về hải quan và HĐ xuất nhập khẩu 3 45   4 2
Cộng Nhóm: 10        

Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 12

Chú giải: “TC”: Số tín chỉ; “LT”: Số tiết lý thuyết”; “TH”: Số tiết thực hành

(*) Môn điều kiện, không tính điểm trung bình, khi hoàn thành sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ.

Lưu ý: Sinh viên có thể chọn học thêm các môn chuyên ngành ở phần tự chọn để tích lũy tín chỉ thay thế Khóa luận TN