HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA LUẬT HỌC

1148

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA LUẬT HỌC 

Họ và Tên HH-HV Chức vụ
1. Phan Thông Anh Tiến sĩ – Luật sư Chủ tịch Hội đồng
2. Nguyễn Bình An Tiến sĩ – Luật sư Phó Chủ tịch
3. Lê Ngọc Thạnh Tiến sĩ Ủy viên
4. Võ Trung Tín Tiến sĩ Ủy viên
5. Dư Hoàng Châu NCS Ủy viên
6. Hoàng Thúc Kỳ Thạc sĩ – Luật sư Ủy viên
7. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương Thạc sĩ Thư ký

`