Giới thiệu về Khoa Luật học

Khoa Luật được thành lập theo Quyết định số 241/QĐ-ĐHBD ngày 26/8/2009 về việc thành lập khoa Luật thuộc Trường Đại học Bình Dương; Khoa được cho phép đào tạo bậc đại học chính quy từ năm học 2013 theo quyết định số 1007/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2013 cho phép mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật kinh tế, mã số 52380107.Khoa được cho phép đào tạo bậc đại học từ từ xa năm học 2013 1089/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 cho phép mở ngành đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế, mã số 52380107.

Cơ cấu nhân sự:

  • Trưởng khoa: TS.LS. Phan Thông Anh

Đội ngũ giảng viên:
Khoa Luật học có đội ngũ 85 giảng viên vững kiến thức chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn gồm: 04 Tiến sĩ, 80 Thạc sĩ và 01 Cử nhân.

Nhiệm vụ chức năng:
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Luật Kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chú trọng mục tiêu đào tạo cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp cận và xử lý tốt công việc chuyên môn liên quan đến pháp lý, có kỹ năng thực hành nghề luật trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay.

Sinh viên ngành Luật kinh tế tốt nghiệp ngoài kiến thức pháp luật sẽ có các kỹ năng sau:

  • Kỹ năng phân tích, phát hiện và giải quyết, tư vấn những vấn đề pháp lý về kinh tế và thương mại phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Kỹ năng hoạch định và đảm bảo nội dung pháp lý trong quản trị chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác;
  • Kỹ năng lập, kiểm soát thể thức, nội dung pháp lý và giao kết các hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác;
  • Kỹ năng tham gia hoạch định, triển khai thực thi, giám sát, đánh giá các qui định pháp luật thương mại trong quản lý nhà nước các cấp về kinh tế và thương mại;
  • Có khả năng nhận thức và vận dụng những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế và thông lệ tốt của nước ngoài vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn tại Việt Nam.

Định hướng phát triển:

  • Khoa Luật học phấn đấu xây dựng thương hiệu Khoa có tinh thần đoàn kết cao, giữ vững truyền thống và đảm bảo chất lượng trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Bình Dương.
  • Khoa Luật học tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: duy trì và mở rộng các hoạt động chuyên môn của giảng viên. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ giảng viên có học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ.
  • Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đại học, tăng cường khả năng giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO kết hợp với với triết lý giáo dục Học – Hỏi – Hiểu – Hành. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo cử nhân theo hệ thống tín chỉ với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học.