Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật học

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-ĐHBD ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương.

STT Họ và tên Chức vụ – cơ quan công tác Chức vụ trong Hội đồng KH và ĐT Chân dung
1 TS. Phan Thông Anh Trưởng khoa, Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương.

Email: ptanh@bdu.edu.vn

Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Bình An Giảng viên cơ hữu Khoa Luật học, Trường Đại học Bình Dương.

Email: nban@bdu.edu.vn

Phó Chủ tịch
3 TS. Lê Ngọc Thạnh Giảng viên Trường Đại học Lao động Xã hội Ủy viên
4 TS. Võ Trung Tín Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
5 NCS. Dư Hoàng Châu Giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Ủy viên
6 ThS. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương Phó Trưởng khoa thường trực Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương Thư ký

Chi tiết văn bản: https://drive.google.com/file/d/1KnPxrvpTRCS2ZKN7ZvrKzpgvbssHwMP_/view