20LK01, nhóm 01+02 môn Luật học so sánh – GV Lê Thị Thúy Huỳnh bổ sung bài

1044

Thông báo, sinh viên 20LK01, nhóm 01+02 môn Luật học so sánh – GV Lê Thị Thúy Huỳnh.

Sinh viên tự chọn 1 trong các câu hỏi sau để làm và nộp bổ sung, nộp tại Văn phòng khoa:

1. Anh, chị hãy phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc áp dụng án lệ. 
2. Anh, chị hãy trình bày đề xuất cho công tác pháp điển hoá của Việt Nam hiện nay. 
3. Anh, chị hãy phân tích ứng dụng của luật học so sánh đối với Việt Nam hiện nay. 
Hạn nộp: 09/5/2018.
Trân trọng.