CÔNG BỐ ĐIỂM HK II 2018 – 2019 (ĐỢT 5)

1361

KHOA LUẬT HỌC CÔNG BỐ ĐIỂM HK II NĂM 2018 -2019 (ĐỢT 5)

LY LUAN NHA NUOC VA PHAP LUAT   https://drive.google.com/open?id=11wW66702-9i_qL2TaHbaiXxYAsaoJb-0
DAT DAI https://drive.google.com/open?id=1FiSGbiX6iKCp23lVtoNLJzbYRJgnFyTt
DAU TU https://drive.google.com/open?id=15o0tFKX3t5EyoFqfz40Pf91a_mJlWTfF
LAO DONG https://drive.google.com/open?id=1ttAXI5Ha7TD4k7r7bDMWGYhHPEDxklvb
THUONG MAI 1 https://drive.google.com/open?id=1QSbFTImKkOpwlajdKc0-YmY4tlTwarqB
TO TUNG HANH CHINH https://drive.google.com/open?id=1PYECgOJdsHK7kZtPWNBZSJkjCgFdx1Lq
TO TUNG HANH CHINH https://drive.google.com/open?id=1dYhO0MAzUVf56S1WewumA8b8ZMwxpWYw 
HINH SU 1 https://drive.google.com/open?id=1WJboR969UmI1UJCui16D7G-Gbp49NQ_C
HINH SU 3 https://drive.google.com/open?id=1Yd02Kwu0dUputDv8JxocK0VqTiEIabMO
ASEAN https://drive.google.com/open?id=18qtnfPImQgidPTDIfondqbsYeUaQssbF
HAI QUAN https://drive.google.com/open?id=1_P4eBslg23gJYUwfdddqHevSzJrjS3FU
BAO HIEM  https://drive.google.com/open?id=1KmKeh9_392mcwxu71pZcj9tS_TTonGgS
PHAP LUAT VE QUAN LY THUE VA CAC LOAI THUE  https://drive.google.com/open?id=16DuGe3HslIfAuOYZ_TxT4EBqYhB-wMsa
   

Lưu ý:  Thời gian nhận phản hồi sinh viên qua – Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn là 10 ngày kể từ ngày công bố.