CÔNG BỐ ĐIỂM THI HK II 2018- 2019 (ĐỢT 4)

1579

KHOA LUẬT HỌC CÔNG BỐ ĐIỂM HK II NĂM 2018 -2019 (ĐỢT 4)

– LUẬT HÀNH CHÍNH  Xem chi tiết tại đây
– HIẾN PHÁP  Xem chi tiết tại đây
– TỐ TỤNG DÂN SỰ  Xem chi tiết tại đây
– NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỘI PHẠM  Xem chi tiết tại đây
– PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG  Xem chi tiết tại đây
– THI HÀNH ÁN THỪA PHÁT LẠI  Xem chi tiết tại đây
– TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT  Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:  Thời gian nhận phản hồi sinh viên qua – Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn là 10 ngày kể từ ngày công bố.