Đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2017 – 2018

254
Thông báo:
Hiện tại Cổng thông tin sinh viên đã cập nhật dữ liệu đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2017-2018.
Sinh viên cần theo dõi và thực hiện theo đúng hướng dẫn trên web.
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=54
Trân trọng./.