HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA LUẬT HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

806

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-ĐHBD ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Bình Dương, Hội đồng Khoa học và Đào tạo các Khoa, Viện thuộc trường nhiệm kỳ 2020-2025,

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật học gồm:

STT Họ và tên Chức vụ – cơ quan công tác Chức vụ trong Hội đồng KH và ĐT Hình ảnh
1 TS. Phan Thông Anh Trưởng khoa, Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương.

Email: ptanh@bdu.edu.vn

Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Bình An Giảng viên cơ hữu Khoa Luật học, Trường Đại học Bình Dương.

Email: nban@bdu.edu.vn

Phó Chủ tịch
3 TS. Lê Ngọc Thạnh Giảng viên Trường Đại học Lao động Xã hội Ủy viên
4 TS. Võ Trung Tín Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Ủy viên
5 ThS. Hoàng Thúc Kỳ Phó trưởng khoa, Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương Ủy viên
6 ThS. Chiêm Phong Phi Giảng viên cơ hữu Khoa Luật học, Trường Đại học Bình Dương. Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương Giảng viên cơ hữu Khoa Luật học, Trường Đại học Bình Dương. Thư ký

 

Chi tiết xem tại: QD__thanh_lap_Hoi_dong_Khoa_hoc_va_Dao_tao_Truong_DHBD_Hoi_dong_KHvaDT_cac_Khoa_Vien_thuoc_Truong