HƯỚNG DẪN MÔN HỌC LAW0442 – THỰC TẬP

794

HƯỚNG DẪN MÔN HỌC LAW0442 – THỰC TẬP

ÁP DỤNG CHO CHÍNH QUY – KHÓA 17

http://img.bdu.edu.vn/luat/khoaluathoc/files/LAW0442-Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%201.docx

http://img.bdu.edu.vn/luat/khoaluathoc/files/LAW0442-Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%202.docx

http://img.bdu.edu.vn/luat/khoaluathoc/files/LAW0442-Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%203.docx

http://img.bdu.edu.vn/luat/khoaluathoc/files/LAW0442-HUONG%20DAN-THUC%20TAP.pdf

I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Từ 06/03/2018 đến 01/4/2018

Học viên đăng ký lần đầu môn học LAW0442 – Thực tập theo kế hoạch mở nhóm của Phòng Đào tạo và đóng học phí theo quy định.

Học viên đăng ký lĩnh vực với Ban cán sự lớp theo Biểu mẫu 1. Mỗi học viên phải dự 3 phiên tòa thực tế, chọn như sau:

– 02 phiên tòa bắt buộc: 01 Dân sự và 01 hình sự.

– 01 phiên tòa tự chọn: hoặc kinh tế, hoặc hành chính, hoặc lao động.

Ban cán sự lớp nộp danh sách đăng ký cho Khoa Luật học.

2. Bước 2: Từ 01/4/2018 đến 30/4/2018

Văn phòng khoa sẽ liên hệ học viên quan email đã cung cấp để hướng dẫn về phương pháp thực hiện môn học LAW0442 – Thực tập, theo đó:

– Học viên chủ động tìm được và dự 03 phiên tòa thực tế về lĩnh vực đã chọn. Trong quá trình này học viên phải thu thập được hồ sơ vụ án. Yêu cầu:

– Học viên có thể chọn bất kỳ tòa án nào;

– Học viên có thể chọn bất kỳ vụ án thuộc mọi lĩnh vực;

– Vụ việc phải đang giai đoạn xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm;

– Học viên không được chọn trùng nhau vụ án (1 vụ án/học viên).

– Học viên phải viết thu hoạch về phiên tòa và phân tích vụ án đã chọn.

Mẫu viết thu hoạch theo Biểu mẫu 2; Mẫu phân tích vụ án theo Biểu mẫu 3.

Công nhận kết quả CLB Phiên tòa sinh viên: Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, Khoa Luật học cho phép sinh viên dùng kết quả tham gia CLB Phiên tòa sinh viên thay thế việc dự phiên tòa thực tế, cụ thể:

– Sinh viên dùng hồ sơ phiên tòa giả định để làm bài.

– Thay thế việc dự tòa thực tế bằng dự tòa giả định.

– Số lượng phiên tòa cần dự và cách làm bài giống như dự tòa thực tế.

– Việc xác nhận kết quả cho Văn phòng khoa và Ban chủ nhiệm CLB Phiên tòa sinh viên xem xét và xác nhận. 

3. Bước 3: Từ 30/4/2018 đến 04/5/2018

Học viên nộp bài bằng cả 2 phương thức:

– In 2 bộ nộp trực tiếp về Văn phòng khoa;

– Và nộp trực tiếp vào email khoaluathoc@bdu.edu.vn với cú pháp tên file word và chủ đề email cùng như sau: MSSV-Họ và tên-Lớp-Địa điểm

Ví dụ: 15140150-Trương Văn A-17LK01-Bình Dương

4. Bước 4: Từ 04/5/2018 đến 20/5/2018

Ban Chủ nhiệm khoa thành lập Hội đồng chấm bài;

Ban Chủ nhiệm khoa chuyển điểm về Trung tâm khảo thí.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC:

Điểm TBMH = [(Tổng thu hoạch phiên tòa *40%) + (Tổng phân tích vụ án *60%)] / 3

III. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý CHUNG:

1. Yêu cầu trung thực và đạo đức trong nghiên cứu

Việc thực hiện tiểu luận phải tuân thủ các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo.

Việc bình luận, phản biện các quan điểm của tác giả khác phải trên tinh thần tôn trọng cá nhân và khách quan khoa học.

Copy trên 50% sẽ đánh giá 0 (không) điểm.

2. Về quan điểm làm bài:

Học viên làm bài theo cả 3 quan điểm cho mỗi vụ việc.

– Quan điểm của Tòa án;

– Quan điểm của Viện kiểm sát trong vụ án hình sự hoặc Luật sư bên nguyên trong vụ án dân sự;

– Quan điểm Luật sư bảo vệ bị cáo trong vụ án hình sự hoặc Luật sư bên bị trong vụ án dân sự.

3. Về liên hệ:

Vệc hướng dẫn được thực hiện qua email huongdanlaw0442@gmail.com

– Việc gửi email phải ghi chủ đề đúng cú pháp như sau: MSSV-Họ và tên-Lớp-Địa điểm-Lý do email

– Ví dụ: 15140150-Trương Văn A-17LK01-Bình Dương-Thắc mắc về biểu mẫu

Thời gian trong ngày cuối của thời hạn chỉ tính đến 15h00 của ngày đó.

Thời gian các bước có thể thay đổi cho phù hợp tiến độ đào tạo theo sự thống nhất của Phòng Đào tạo với Khoa luật học.