Hướng dẫn về thực tập

556
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học  
 
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã môn học Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 17LK01 LAW0442 Hướng dẫn về thực tập   Ngô Anh Tuấn 13-03-18 13-03-18 0 3 C 1 B04 15h00
2 17LK01 LAW0442 Hướng dẫn về thực tập   Ngô Anh Tuấn 14-03-18 14-03-18 0 4 C 1 BIII.10 15h00