Lịch học bù LTM1, môi trường, so sánh, TTKNTC, đầu tư

963
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù – tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 119 Luật thương mại 1 LK023 Nguyễn Thị Phấn 06-01-18 06-01-18 2 buổi 7 S+C 5 BIII.13  
2 3 55 Pháp luật về môi trường LK044 Võ Trung Tín 10-01-18 10-01-18 1 buổi 4 C 5 BIII.13  
3 2 67 Luật học so sánh LK002 Lê Thị Thúy Huỳnh 13-01-18 13-01-18 2 buổi 7 S+C 5 BIII.13  
4 1 60 Pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo LK029 Phạm Thanh Khương 05-01-18 05-01-18 2 buổi 6 S+C 5 E3.1  
5 2 65 Pháp luật về thanh tra khiếu nại tố cáo LK029 Phạm Thanh Khương 06-01-18 06-01-18 2 buổi 7 S+C 5 BIII.14  
6 1 91 Luật đầu tư LK038 Nguyễn Thanh Đạm 12-01-18 12-01-18 2 buổi 6 S+C 5 BIII.13  
7 2 68 Luật đầu tư LK038 Nguyễn Thanh Đạm 13-01-18 13-01-18 2 buổi 7 S+C 5 BIII.14  
8 3 60 Luật đầu tư LK038 Nguyễn Thanh Đạm 14-01-18 14-01-18 2 buổi chủ nhật S+C 5 BIII.13