Lịch nghỉ và học bù Luật thương mại 1

468
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù – tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 119 Luật thương mại 1 LK023 Nguyễn Thị Phấn 30-12-17 30-12-17 2 buổi 7 S+C 5 AI.4  

 

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT

                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 1 119 Luật thương mại 1 LK023 Nguyễn Thị Phấn 31-12-17 31-12-17 chủ nhật S 5 AI.2