Luật kinh tế và Pháp luật đại cương nghỉ tuần từ ngày 08/01/18 đến ngày 14/01/2018

454

Luật kinh tế và Pháp luật đại cương nghỉ tuần từ ngày 08/01/18 đến ngày 14/01/2018.

Lý do: Sinh viên học Giáo dục quốc phòng.

Lịch bù thông báo sau.