CÔNG BỐ ĐIỂM HK II 2018 -2019 (ĐỢT 2)

1522

KHOA LUẬT HỌC CÔNG BỐ ĐIỂM HK II NĂM 2018 -2019 (ĐỢT 2) 

PL cong dong Asean_17,18LK_182

PL ve thue thu nhap ca nhan_18,19LK_182

L ve ngan hang_18.19,20LK_182

Lưu ý: Thời gian nhận phản hồi sinh viên qua – Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn là 10 ngày kể từ ngày công bố.