Thông báo thời gian đăng ký môn HK I 2019 -2020

644

Sinh viên lưu ý thời gian đăng ký môn:

Từ 01/07/2019 đến 07/07/2019 (thời gian đăng ký từ 11h đến 21h hằng ngày)
Sinh viên cựu thể:
Khóa tuyển sinh năm 2013 đến năm 2015. ĐKMH từ ngày 01/07/2019 đến 02/07/2019.
Khóa tuyển sinh năm 2016, ĐKMH ngày 03/07/2019.
Khóa tuyển sinh năm 2017 , ĐKMH ngày 04/07/2019.
Khóa tuyển sinh năm 2018, ĐKMH ngày 05/07/2019.
Thời gian ĐKMH chung các khóa: 06/07/2019 đến 07/07/2019.