Thông báo gia hạn nộp bài LAW0442 – Chính quy – Bình Dương – I(2018-2019)

577

Thông báo: 

Môn Thực tập – LAW0442 – Chính quy – Bình Dương – I(2018-2019) được gia hạn nộp bài:

Hạn nộp mới: 15h00, ngày 15/01/2019.

Trân trọng./.