Thông báo mời họp lớp LAW0112-I(2017-2018)

416

Thông báo:

Sinh viên các nhóm 01, nhóm 02 môn LAW0112-Luật học so sánh, học kỳ I năm học 2017 – 2018 có thắc mắc về học tập, thi cử vui lòng dự họp vào lúc 9h00 ngày 23/3/2018 tại phòng E01 để được giải đáp và giải quyết.

Trân trọng kính mời.