THÔNG BÁO VIỆC SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ ĐƯỢC MÔN HỌC II(2017-2018)

251

Thông báo:

Sinh viên nào không có môn học trong học kỳ II(2017-2018) do không đăng ký được môn hoặc môn đăng ký bị hủy liên hệ Văn phòng khoa làm đơn, để tập hợp gửi Phòng Đào tạo xem xét giải quyết.

Thời hạn nhận đơn: chỉ một ngày 6/3/2018, trong giờ hành chính tại Văn phòng khoa.

Trân trọng.