THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN QUÝ III NĂM 2019

1117

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-KLH ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Khoa Luật học về việc tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên Khoa Luật học năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 158/TTr-KLH ngày 18 tháng 9 năm 2019 V/v xin đổi tên đề tài Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Luật học Quý III năm 2019;

Nay Khoa Luật học trân trọng thông báo cho toàn thể sinh viên Khoa Luật học tham gia viết bài cho Hội thảo Quý III năm 2019 như sau:

1. Chủ đề cuộc hội thảo: “Nghề Luật – Hành trang vào đời cho sinh viên ngành Luật Kinh tế

 2. Thể lệ:

2.1. Phạm vi tham luận:

– Các kỹ năng mềm sinh viên Luật Kinh tế cần có và tầm quan trọng của những kỹ năng mềm đó cho từng ngành nghề

– Những đức tính, thái độ và đạo đức nghề nghiệp cần có của sinh viên ngành Luật

– Định hình thế mạnh bản thân trước khi chọn lĩnh vực hoạt động trong nghề Luật

2.2. Hình thức tham luận:

Bài viết in trên giấy A4, dài từ 3 đến 8 trang (kể cả hình ảnh, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Canh lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Tên của bài báo viết chữ in hoa, họ và tên tác giả và tên lớp đặt bên dưới tên bài viết, bằng chữ thường, đậm.

Các bài viết chất lượng sẽ được phản biện, biên tập và in trong Kỷ yếu. Sinh viên trình bày tham luận tại Hội thảo chuẩn bị bài trình chiếu powerpoint.

2.3. Nộp bài: Bài viết toàn văn đến Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 28/9/2019 theo địa chỉ email: khoaluahoc@bdu.edu.vn, vtnga@bdu.edu.vn. Tham khảo thông tin tại website: https://luat.bdu.edu.vn/

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

3.1. Thời gian (dự kiến): 06/10/2019.

3.2. Địa điểm: Trường Đại học Bình Dương (chi tiết thông báo sau).

Trân trọng./.