VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

934

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

 

Căn cứ vào Quyết định số 197/QĐ-ĐHBD ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Bình Dương, nay Khoa Luật học thông báo tới sinh viên danh sách các giảng viên làm Cố vấn học tập và Giáo viên chủ nhiệm như sau:

1. Giáo viên chủ nhiệm

Stt

Họ & tên Giảng viên

Email

Khóa phụ trách

1

Lê Thị Thúy Huỳnh

0986.847263

ltthuynh@bdu.edu.vn

20LK01; 20LK11; 20LKX01

2

Đinh Thị Nguyễn

0978107234

dtnguyen91@bdu.edu.vn

19LK01;

19LK11

3

Vũ Thị Bích Hải

01669.413737

vtbhai@bdu.edu.vn

18LK01;

18LK11

4

Nguyễn Ngọc  Biện Thùy Hương

0903.830617

thuyhuong@bdu.edu.vn

17LK01; 17LKX01

5

Võ Phúc Anh

0908758242

vpanh@bdu.edu.vn

16LK01

Đề nghị Lớp trưởng các lớp liên hệ Giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn lịch sinh hoạt lớp cụ thể.

2. Cố vấn học tập

Stt

Họ & tên Giảng viên

Thông tin liên lạc

Khóa phụ trách

1

Trương Thành Thiện

0913883399

luatsutruongthanhthien@gmail.com

20LK01;

20LK11; 20LKX01

2

Trần Ngọc Hưng

0905147372

hunganhreo@gmail.com

 

19LK01;

19LK11

3

Nguyễn Thị Đào

0982226400

daosnv@gmail.com

18LK01;

18LK11

4

Nguyễn Thành Nhất

0949988399

nhatnnpl1975@yahoo.com.vn

17LK01; 17LKX01

5

Chiêm Phong Phi

0918198242

chiemphongphi@gmail.com

16LK01