Ngành Luật Kinh tế

1713
Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7380107
Khối xét tuyển A00, A01, C00, D01
Chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế
Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Luật kinh tế nhằm đào tạo sinh viên trở thành những cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị,đạo đức nghề nghiệp  và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về luật học, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế.
Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể làm việc ở doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh.

Có thể phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật và kinh tế trong các cơ quan Nhà nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), trong các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội.

Có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật.

Các vị trí có thể làm việc như: Chuyên viên tư vấn, Nhân viên các tổ chức, cơ quan Nhà nước, các trung tâm tư vấn pháp luật, …

Nâng cao trình độ sau khi ra trường: Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ. Tiếp tục học các chương trình đào tạo sau đại học để nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, … Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo có liên quan để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.